Zarządzenie nr 4/2020 Rektora PSD z 8 maja 2020 r.

W dniu 8 maja 2020 r. Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania w semestrze letnim egzaminów, zaliczeń oraz egzaminu dyplomowego w PSD z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia wykładów, ćwiczeń i wszelkich zajęć dydaktycznych prowadzonych w salach Prawosławnego Seminarium Duchownym w wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora PSD z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania w semestrze letnim egzaminów, zaliczeń oraz egzaminu dyplomowego w PSD