Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Wykładowcy

Wykładowcy obecnie pracujący w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie:

 • Jego Eminencja Metropolita prof. dr hab. Sawa (Hrycuniak)
 • Jego Ekscelencja Abp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski)
  Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1993) i Wydziału Teologii Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego (1999). 1 stycznia 1995 r. otrzymał święcenia diakońskie. 10 września 1998 r. złożył śluby zakonne. 15 października 1998 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Jego Świątobliwości Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I. 4 maja 1999 r. został przeorem klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. 3 kwietnia 2000 r. został podniesiony do godności archimandryty. 28 stycznia 2007 r. otrzymał święcenia biskupie i został mianowany biskupem siemiatyckim – wikariuszem diecezji warszawsko-bielskiej. Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. 16 czerwca 2017 r. został podniesiony do godności arcybiskupa i wybrany na ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Doktor habilitowany teologii (2008), profesor tytularny (2014). Od 2020 r. rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Kierownik Sekcji Prawosławnej i Kierownik Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT. W Seminarium prowadzi zajęcia z duchowości i liturgiki.
 • Ks. prot. dr Artur Aleksiejuk
  Święcenia kapłańskie otrzymał 8 października 2006 r. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (1998), Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2000) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2001). Wykładowca teologii moralnej i bioetyki w Katedrze Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT (od 2004), wykładowca w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie (od 2006) i Podyplomowym Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (2007-2012). W latach 2008-2012 członek Komisji Dialogu Teologicznego PRE. Od 2009 r. z błogosławieństwa Świętego Soboru Biskupów PAKP członek Panprawosławnej Komisji ds. Bioetyki. Obecnie pełni posługę duszpasterską w Prawosławnym Punkcie Duszpasterskim pw. św. Grzegorza Peradze w Warszawie.
 • Ks. prot. dr Andrzej Baczyński
  Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1999) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2002). Święcenia kapłańskie otrzymał 24 listopada 2002 r. Posługę duszpasterską (od 2002) niesie w kaplicy Św. Trójcy w Warszawie i kaplicy św. Archanioła Michała w Domu Metropolitalnym. Od 2006 r. jest pracownikiem Kancelarii Metropolity. Wykładowca teologii dogmatycznej w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT (od 2002). W Prawosławnym Seminarium Duchownym (od 2011) prowadzi wykłady z teologii dogmatycznej i katechizmu. Od 2015 r. pełni również obowiązki wychowawcy w Seminarium.
 • Dr Olgierd Krzysztof Benedyktowicz
  Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1976). Odbył liczne staże naukowe, m.in. w latach 1983-1985 w Emory University Atlanta (Georgia, USA), w latach 1987-1988 w Pittsburgh Theological Seminary (Pensylvania, USA), w 1991 roku w Brite Divinity School, Texas Christian University, Fort Worth (Texas, USA). W 1998 r. uzyskał tytuł doktora Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest członkiem AAPC (American Association of Pastoral Counselors). W Seminarium pracuje od 1998 r. jako wykładowca psychologii.
 • Mgr Jerzy Betlejko
  Ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej w 1992 r. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (1998) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1999). Od 1999 roku pracuje w Katedrze Pisma Świętego Starego Testamentu w Sekcji prawosławnej ChAT. W Seminarium od 2006 r. prowadzi zajęcia z Pisma Świętego Starego Testamentu.
 • Dr Lilla Busłowska
  Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Wydział Teologiczny na kierunku Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny, 1999). Ukończyła Podyplomowe Studia Historyczno-Socjologiczne na Uniwersytecie w Białymstoku (2006). W 2010 obroniła pracę doktorską w ChAT. Prowadziła zajęcia z metodyki nauczania religii na Studiach Podyplomowych z Teologii Prawosławnej realizowanych przez Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (2010-2012). Wykładowca katechetyki, pedagogiki i dydaktyki na ChAT (2012-2014). Od 1998 r. nauczyciel religii. Otrzymała stopień nauczyciela dyplomowanego (2006). Od 2004 r. przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pełni obowiązki doradcy metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej. Posiada uprawnienia w zakresie nadzoru pedagogicznego (2006). Pełni funkcję członka w: Komitecie Głównym Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej (od 2006)Komisji ds. Młodzieży (od 2007), Komisji ds. opracowania podstaw programowych do nauczania religii prawosławnej (od 2009). Autorka  publikacji dot. nauczania religii (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, książki dla dzieci). Od 2011 r. wykładowca pedagogiki, dydaktyki, metodyki i katechetyki w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
 • Dr Olga Charkiewicz
  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1978). W 1981 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie filologii rosyjskiej. Doktor nauk humanistycznych Instytutu Pedagogicznego w Kijowie (1978). Ekspert w zakresie awansu zawodowego. W Seminarium prowadzi lektorat języka rosyjskiego.
 • Ks. diakon mgr Joel Henderson
  Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Prowadzi lektorat języka angielskiego.
 • Ks. prot. dr Andrzej Kuźma
  Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej (1991). Jest absolwentem Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu św. Sergiusza w Paryżu (1997). Ukończył również Prawosławny Instytut Studiów Wyższych w Chambessy k. Genewy (2001). W Seminarium prowadzi wykłady z patrologii i prawa kościelnego. W latach 2011-2015 był prorektorem Seminarium.
 • Ks. protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz
  Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2007), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2010) oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (2009, doktorat 2014). W Seminarium wykłada historię filozofii, logikę oraz metodologię pracy naukowej. Posługę diakońską sprawuje w parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.
 • Ks. mitrat dr Adam Misijuk
  Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1993) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1997). 22 maja 1998 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Obecnie jest proboszczem parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Od 1999 r. jest wykładowcą historii Kościoła powszechnego i historii Kościołów autokefalicznych.
 • Ks. prot. dr Tomasz Stempa
  Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2004) i Wydziału Teologii prawosławnej im. D. Staniloae Uniwersytetu Al. I. Cuza w Jassach (Rumunia, 2007). Święcenia kapłańskie przyjął 27 października 2009 r. Obecnie wykłada język cerkiewnosłowiański i ustaw cerkiewny. Pełni również obowiązki wychowawcy. W latach 2008-2015 pełnił funkcję sekretarza seminarium. Od 2015 r. jest prorektorem Seminarium i pełni obowiązki dyrektora administracyjnego.
 • Ks. mitrat dr Anatol Szymaniuk
  Absolwent Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej (1980) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1986). W latach 1986-1991 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Atenach. 24 listopada 1991 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Obecnie jest proboszczem parafii św. Pantelejmona w Zaściankach k. Białegostoku. W Seminarium wykłada Pismo Święte Nowego Testamentu i prowadzi lektorat języka greckiego.
 • Ks. mitrat prof. dr Jerzy Tofiluk
  Absolwent Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej (1978) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1981). W latach 1981-1989 wikariusz Katedry Metropolitalnej w Warszawie. Od 1982 r. pracuje w Katedrze Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT. W 1996 r. obronił pracę doktorską w ChAT. Od 2008 r. profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Patrologii. Od 1985 r. wykładowca w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a od 15 sierpnia 1987 r. rektor tejże uczelni. W latach 1998-2013 adiunkt naukowy w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Wykładowca teologii dogmatycznej i teologii ikony w Policealnym Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim. W latach 2000-2017 przewodniczący Zespołu Redakcyjnego Kalendarza Prawosławnego. Członek Rady (Zespołu) Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego PAN. Od 2017 r. przewodniczący Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1999 r. członek Zespołu Bilateralnego Prawosławno-Katolickiego w Polsce. W Seminarium prowadzi wykłady i ćwiczenia z teologii pasterskiej i homiletyki.
 • Mgr Katarzyna Wnuczko
  Magister filologii ukraińskiej i rosyjskiej (Uniwersytet Warszawski, 1992), nauczyciel języka polskiego jako obcego (studia podyplomowe Polonicum UW, 2010), literaturoznawca, tłumacz z języka ukraińskiego. Nauczyciel akademicki teorii literatury, analizy dzieła literackiego, literatury staroruskiej, języka ukraińskiego oraz języka polskiego jako obcego. Wieloletni pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W Seminarium prowadzi lektorat języka ukraińskiego oraz polskiego jako obcego.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
  Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1968) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1977). W 1996 r. uzyskał tytuł doktora teologii. Profesor w Katedrze Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT. Od 2007 r. doktor habilitowany, od 2016 roku profesor tytularny. Pracuje jako dyrygent w parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Prowadzi prawosławne audycje w Polskim Radio. Od 1979 r. jest wykładowcą Seminarium, początkowo w Jabłecznej, a obecnie w Warszawie. Prowadzi zajęcia ze śpiewu cerkiewnego.