Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Wykładowcy

Wykładowcy obecnie pracujący w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie:

 • Jego Eminencja Metropolita prof. dr hab. Sawa (Hrycuniak)
 • Jego Ekscelencja abp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski) – absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1993), Wydziału Teologii Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego (1999). 01.01.1995 r. otrzymał święcenia diakońskie. 10.09.1998 r. złożył śluby zakonne. 15.10.1998 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Jego Świątobliwości, Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I. Od 4 maja 1999 r. przeor klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. 03.04.2000 r. podniesiony do godności archimandryty. Dnia 28 stycznia 2007 r. otrzymał święcenia biskupie, mianowany został biskupem siemiatyckim, wikariuszem archidiecezji warszawsko-bielskiej. Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. 16 czerwca 2017 r. podniesiony do godności arcybiskupa i wybrany na ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Doktor habilitowany teologii (2008), profesor tytularny (2014). Od 2020 roku rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Kierownik Sekcji Prawosławnej i Kierownik Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT. W Seminarium prowadzi zajęcia z duchowości i liturgiki.
 • Ks. prot. dr Artur Aleksiejuk – święcenia kapłańskie otrzymał 8 października 2006 r. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (1998), Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2000) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2001). Wykładowca teologii moralnej i bioetyki w Katedrze Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT (od 2004), Prawosławnym Seminarium Duchownym (od 2006) i Podyplomowym Studium Teologii Prawosławnej UwB (2007-2012). W latach 2008-2012 członek Komisji Dialogu Teologicznego PRE. Od 2009 r. z błogosławieństwa Świętego Soboru Biskupów PAKP członek Panprawosławnej Komisji ds. Bioetyki. Obecnie pełni posługę duszpasterską w Prawosławnym Punkcie Duszpasterskim pw. św. Grzegorza Peradze w Warszawie.
 • Ks. prot. dr Andrzej Baczyński – absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1999) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2002). Święcenia kapłańskie otrzymał 24.11.2002. Posługę duszpasterską (od 2002) niesie w kaplicy Św. Trójcy w Warszawie i kaplicy św. Archanioła Michała w Domu Metropolitalnym. Od 2006 r. jest pracownikiem Kancelarii Metropolity. Wykładowca teologii dogmatycznej w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT (od 2002). W Prawosławnym Seminarium Duchownym (od 2011) prowadzi wykłady z teologii dogmatycznej i katechizmu.  Od 2015 r. pełni również obowiązki wychowawcy Seminarium.
 • Dr Olgierd Krzysztof Benedyktowicz – absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1976). Odbywał liczne staże naukowe, m.in. w latach 1983-1985 w Emory University Atlanta (Georgia, USA), w latach 1987-1988 w Pittsburgh Theological Seminary (Pensylvania, USA), w 1991 roku w Brite Divinity School, Texas Christian University, Fort Worth (Texas, USA). W 1998 r. uzyskał tytuł doktora Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest członkiem AAPC (American Association of Pastoral Counselors). W Seminarium pracuje od 1998 r. jako wykładowca psychologii.
 • Mgr Jerzy Betlejko – ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej w 1992 r. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (1998) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1999). Od 1999 roku pracuje w Katedrze Pisma Świętego Starego Testamentu w Sekcji prawosławnej ChAT. W Seminarium od 2006 r. prowadzi zajęcia z Pisma Świętego Starego Testamentu.
 • Dr Lilla Busłowska – absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Wydział Teologiczny na kierunku Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny, 1999). Ukończyła Podyplomowe Studia Historyczno-Socjologiczne na Uniwersytecie w Białymstoku (2006 r.). W 2010 obroniła pracę doktorską w ChAT. Prowadziła zajęcia metodyki nauczania religii na Studiach Podyplomowych z Teologii Prawosławnej realizowanych przez Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (2010-2012). Wykładowca katechetyki, pedagogiki i dydaktyki  na ChAT (2012-2014). Od 1998 r nauczyciel religii. Otrzymała stopień nauczyciela dyplomowanego (2006). Od 2004 r. przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pełni obowiązki doradcy metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej. Posiada uprawnienia w zakresie nadzoru pedagogicznego. (2006) Pełni funkcję członka w: Komitecie Głównym Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej (od 2006), Komisji ds. Młodzieży (od 2007), Komisji ds. opracowania podstaw programowych do nauczania religii prawosławnej. (od 2009). Autorka  publikacji dot. nauczania religii (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, książki dla dzieci).  Od 2011r. wykładowca pedagogiki, dydaktyki, metodyki i katechetyki w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.
 • Dr Olga Charkiewicz – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1978). W 1981 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie filologii rosyjskiej. Doktor nauk humanistycznych Instytutu Pedagogicznego w Kijowie (1978). Ekspert w zakresie awansu zawodowego. W Seminarium prowadzi lektorat języka rosyjskiego.
 • ks. diakon mgr Joel Henderson – absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Prowadzi lektorat języka angielskiego.
 • Ks. prot. dr Andrzej Kuźma – ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej (1991). Jest absolwentem Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Św. Sergiusz w Paryżu (1997). Ukończył również Prawosławny Instytut Studiów Wyższych w Chambessy k. Genewy (2001). W Seminarium prowadzi wykłady z patrologii i prawa kościelnego. W latach 2011-2015 był prorektorem seminarium.
 • Ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz – absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (2007), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2010) oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (2009, doktorat 2014). W Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie wykłada historię filozofii, logikę oraz metodologię pracy naukowej. Posługę diakońską sprawuje w parafii prawosławnej św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.
 • Ks. mitrat dr Adam Misijuk – absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1993) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1997). 22.05.1998 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Od 1999 roku jest wykładowcą historii Kościoła powszechnego i historii Kościołów autokefalicznych.
 • Ks. prot. dr Tomasz Stempa – absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (2004) i Wydziału Teologii prawosławnej im. D. Staniloae Uniwersytetu Al. I. Cuza w Jassach (2007). Święcenia kapłańskie przyjął 27 października 2009 r. Obecnie wykłada język cerkiewnosłowiański i ustaw cerkiewny. Pełni również obowiązki wychowawcy. W latach 2008-2015 pełnił funkcję sekretarza seminarium. Od roku 2015 r. jest prorektorem seminarium i pełni obowiązki dyrektora administracyjnego.
 • Ks. prot. dr Anatol Szymaniuk – absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1980) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1986). W latach 1986-1991 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Atenach. 24.11.1991 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Obecnie jest proboszczem parafii prawosławnej pw. św. Pantelejmona w Białymstoku-Zaściankach. W Seminarium wykłada Pismo Święte Nowego Testamentu i prowadzi lektorat języka greckiego.
 • Ks. mitrat prof. dr Jerzy Tofiluk
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1968) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1977). W 1996 r. uzyskał tytuł doktora teologii. Profesor w Katedrze Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT w Warszawie. Od 2007 r. doktor habilitowany, od 2016 roku profesor tytularny. Pracuje jako dyrygent w parafii św. Jana Klimaka w Warszawie. Prowadzi prawosławne audycje w Polskim Radio. Od 1979 roku jest wykładowcą seminarium początkowo w Jabłecznej, a obecnie w Warszawie. Prowadzi zajęcia ze śpiewu cerkiewnego.
 • Mgr Katarzyna Wnuczko – magister filologii ukraińskiej i rosyjskiej (Uniwersytet Warszawski 1992), nauczyciel języka polskiego jako obcego (studia podyplomowe Polonicum UW 2010 r), literaturoznawca, tłumacz z języka ukraińskiego. Nauczyciel akademicki teorii literatury, analizy dzieła literackiego, literatury staroruskiej, języka ukraińskiego  oraz języka polskiego jako obcego. Wieloletni pracownik UwB, UW oraz ChAT. W Prawosławnym Seminarium Duchownym prowadzi lektorat języka ukraińskiego oraz polskiego jako obcego.