Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Uczelnia

  • Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (PSD) jest wyższą szkołą zawodową.
  • Właścicielem PSD jest Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (PAKP). W imieniu PAKP działa Święty Sobór Biskupów.
  • PSD jest osobą prawną Kościoła prawosławnego na mocy Ustawy o stosunku Państwa do PAKP (Dz. U. Nr 66 z dnia 29.07.1991 r., poz. 287 z późn. zmianami, art. 6, 16; 19, 1; 19, 3).
  • Siedziba PSD znajduje się w Warszawie przy ulicy Paryskiej 27.
  • Zadaniem PSD jest przygotowywanie kadr do pracy w PAKP (duchowni, psalmiści, katecheci) i na potrzeby środowisk prawosławnej społeczności.
  • W PSD mogą studiować osoby wyznania prawosławnego, które ukończyły szkołę średnią i uzyskały świadectwo dojrzałości.
  • Cykl nauczania trwa 3 lata (6 semestrów).
  • Nauka w szkole jest bezpłatna.
  • Układ i zakres nauczania w PSD określają odrębne decyzje Świętego Soboru Biskupów.
  • Ukończenie szkoły jest równoznaczne z uzyskaniem dyplomu ukończenia seminarium duchownego oraz uzyskaniem dyplomu licencjata teologii prawosławnej.