Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Uczelnia

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (PSD) jest wyższą szkołą zawodową.

Właścicielem PSD jest Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (PAKP). W imieniu PAKP działa Święty Sobór Biskupów.

PSD jest osobą prawną Kościoła prawosławnego na mocy Ustawy o stosunku Państwa do PAKP (Dz. U. Nr 66 z dnia 29.07.1991 r., poz. 287 z późn. zmianami, art. 6, 16; 19, 1; 19, 3).

Siedziba PSD znajduje się w Warszawie przy ulicy Paryskiej 27.

Zadaniem PSD jest przygotowanie kadr do pracy w PAKP (duchowni, psalmiści, katecheci) i na potrzeby środowisk prawosławnej społeczności.

W PSD mogą studiować osoby wyznania prawosławnego, które ukończyły szkołę średnią i uzyskały świadectwo dojrzałości.

Cykl nauczania trwa 3 lata (6 semestrów).

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Układ i zakres nauczania w PSD określają odrębne decyzje Świętego Soboru Biskupów.

Ukończenie szkoły jest równoznaczne z uzyskaniem dyplomu ukończenia seminarium duchownego oraz uzyskaniem dyplomu licencjata teologii prawosławnej.