Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Rekrutacja

O przyjęcie do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie mogą ubiegać się kandydaci wyznania prawosławnego, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.

Na adres seminarium należy przesłać następujące dokumenty:

  1. podanie;
  2. życiorys;
  3. świadectwo maturalne (może być odpis);
  4. świadectwo ukończenia szkoły średniej (z wykazem ocen);
  5. metryka chrztu świętego;
  6. misja kanoniczna biskupa diecezjalnego;
  7. opinia proboszcza;
  8. świadectwo zdrowia;
  9. kserokopia dowodu osobistego;
  10. trzy zdjęcia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do seminarium na rok 2019/2020 powinni złożyć dokumenty do 31 lipca 2019 r. na adres:

Prawosławne Seminarium Duchowne
ul. Paryska 27
03-945 Warszawa