Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Rektorzy

Rektorzy Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie:

Ks. mitrat prof. dr Jerzy Tofiluk

Absolwent Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej (1978) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1981). W latach 1981-1989 wikariusz Katedry Metropolitalnej w Warszawie. Od 1982 r. pracuje w Katedrze Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT. W 1996 r. obronił pracę doktorską w ChAT. Od 2008 r. profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Patrologii. Od 1985 r. wykładowca w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a od 15 sierpnia 1987 r. rektor tejże uczelni. W latach 1998-2013 adiunkt naukowy w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Wykładowca teologii dogmatycznej i teologii ikony w Policealnym Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim. W latach 2000-2017 przewodniczący Zespołu Redakcyjnego Kalendarza Prawosławnego. Członek Rady (Zespołu) Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego PAN. Od 2017 r. przewodniczący Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1999 r. członek Zespołu Bilateralnego Prawosławno-Katolickiego w Polsce. W Seminarium prowadzi wykłady i ćwiczenia z teologii pasterskiej i homiletyki.

Ks. mitrat mgr Jan Sezonow

Urodzony 18 listopada 1935 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1955) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1977). W latach 1955-1959 diakon w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie. W 1959 r. pełnił obowiązki proboszcza w Jacznie, a następnie do 1961 r. był proboszczem parafii prawosławnej w Topilcu. W latach 1961-1971 proboszcz parafii prawosławnej w Kożanach. Od 1971 r. związany z Seminarium, początkowo jako wychowawca i wykładowca. Prowadził wykłady z Pisma Świętego Nowego Testamentu, teologii pasterskiej i homiletyki. W latach 1977-1987 pełnił funkcję rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, a w latach 1979-1984 również rektora Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej. W latach 1996-1998 ponownie wykładał Pismo Święte Nowego Testamentu. W latach 1996-2003 był proboszczem Katedry Metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Ks. mitrat prof. dr hab. Rościsław Kozłowski

Urodzony 25 marca 1936 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1955) i Moskiewskiej Akademii Duchownej w Zagorsku (1959). Od września 1960 r. wykładowca w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Nauczał historii biblijnej Starego Testamentu, historii biblijnej Nowego Testamentu, katechizmu, teologii moralnej, teologii pasterskiej, teologii dogmatycznej, języka rosyjskiego i języka białoruskiego. 14 marca 1965 r. został wyświęcony na diakona, a 4 kwietnia 1965 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1974-1977 był rektorem Seminarium. W 1985 r. obronił pracę doktorską, a w 1988 r. rozprawę habilitacyjną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i został mianowany profesorem tej uczelni. Obecnie jest rezydentem w parafii prawosławnej św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.

Ks. protoprezbiter mgr Wiaczesław Rafalski

Urodzony 2 października 1900 r. Zmarł 17 września 1974 r. Absolwent Seminarium Duchownego w Krzemieńcu (1923) i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego (1929). Po otrzymaniu święceń (17.03.1924) pełnił posługę kapłańską w Wiazowcu, Starosielcach i Białymstoku. W 1935 r. został kapelanem VIII Korpusu Wojska Polskiego w Toruniu. Od 15 września do 21 października 1939 r. był duchownym wojskowym Armii Polskiej w Warszawie. 21 października 1939 r. został zwolniony z obowiązków kapelana i mianowany proboszczem parafii w Toruniu. Za swoją służbę kapłańską w okresie wojny został w 1947 r. nagrodzony orderem “Za obronę Warszawy” i medalem Grunwaldu. W lutym 1947 r. został mianowany administratorem parafii na Ziemiach Zachodnich. W latach 1952-1970 był proboszczem katedry św. Mikołaja w Białymstoku. 17 sierpnia 1970 r. został mianowany proboszczem Katedry Metropolitalnej w Warszawie i podniesiony do godności protoprezbitera. 21 września 1970 r. został mianowany rektorem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Funkcje te pełnił do swojej śmierci w 1974 r. Został pochowany na prawosławnym cmentarzu na Woli w Warszawie.

Ks. protoprezbiter dr Serafin Żeleźniakowicz

Urodzony 27 grudnia 1913 r. Zmarł 25 grudnia 2004 r. Absolwent Seminarium Duchownego w Wilnie. W 1939 r. uzyskał absolutorium Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie wojennym został wyświęcony przez arcybiskupa grodzieńskiego Benedykta, najpierw na diakona, a następnie na prezbitera. Objął swoją pierwszą parafię w Hajnówce, gdzie podjął się budowy cerkwi, którą wyświęcono 11 października 1942 r. 1 października 1951 r. przez J.E. Metropolitę Makarego został mianowany rektorem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Obowiązki rektora pełnił do 1970 r. Prowadził zajęcia ze Starego i Nowego Testamentu oraz seminarium z ćwiczeń praktycznych. 17 września 1970 r. arcybiskup Nikanor mianował go proboszczem katedry św. Mikołaja w Białymstoku, gdzie służył aż do śmierci. W 1990 r. został podniesiony do godności protoprezbitera. Został pochowany na prawosławnym cmentarzu na Wygodzie w Białymstoku.

Ks. mitrat mgr Aleksander Kalinowicz

Urodzony 12 grudnia 1893 r. Zmarł 9 stycznia 1952 r. Absolwent Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, następnie jego wykładowca. Dyrektor internatu dla studentów Studium Teologii. Od 1938 r. do wybuchu wojny pełnił obowiązki dyrektora Prawosławnego Liceum Teologicznego. Od 1941 do 1950 r. pełnił funkcję proboszcza polskiej parafii prawosławnej, był członkiem Konsystorza Warszawskiego. Od 20 marca do 30 września 1951 r. pełnił funkcję rektora Prawosławnego Liceum Teologicznego. W Seminarium wykładał język łaciński i prowadził zajęcia ze Starego Testamentu. Został pochowany na prawosławnym cmentarzu na Woli w Warszawie.

J.E. Biskup Abel (Popławski)

Urodzony 8 kwietnia 1958 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1980) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 1984 r. przeor klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. Od 1987 r. wykładowca w seminarium w Jabłecznej. W 1989 r. został wyświęcony na biskupa. W tym też roku został ordynariuszem erygowanej po wielu latach diecezji lubelsko-chełmskiej. W latach 1989-1990 pełnił obowiązki rektora seminarium w Jabłecznej. Funkcję tę pełnił ponownie od marca 1991 r. do 1992 r., gdy decyzją Św. Soboru Biskupów rozwiązano Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. W 2001 r. otrzymał godność arcybiskupa.

Ks. ihumen mgr Warsonofiusz (Doroszkiewicz)

Urodzony 2 czerwca 1956 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1977) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1982). Naukę kontynuował w Seminarium św. Włodzimierza w USA, Instytucie św. Sergiusza w Paryżu. W 1979 r. wstąpił do monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. 14 września 1984 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1982 r. wykładowca seminarium w Jabłecznej. Od 14 sierpnia 1990 r. do 15 marca 1991 r. rektor Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej. Od 1991 do 1998 r. proboszcz parafii w Stanisławowie i wikariusz Katedry Metropolitalnej w Warszawie. 1 sierpnia 1998 r. został mianowany zastępcą rektora i starszym wychowawcą w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od 2001 r. przełożony Domu Zakonnego w Sakach. W 2004 r. podniesiony do godności archimandryty. W latach 2001-2006 prowadził wykłady z Pisma Świętego Starego Testamentu. 8 października 2017 r. wyświęcony na biskupa siemiatyckiego.

Ks. mitrat mgr Bazyli Roszczenko

Urodzony 1 marca 1943 r. Zmarł 8 lipca 2021 roku. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1961) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 1965-1966 diakon parafii w Mielniku, a w latach 1966-1979 proboszcz parafii w Morochowie. Od 1979 do 1991 r. proboszcz parafii w Lublinie i dziekan okręgu lubelskiego. W latach 1984-1989 rektor Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej. Prowadził wykłady z Pisma Świętego Nowego Testamentu, homiletyki i liturgiki. Od marca 1991 r. do 2020 r. był proboszczem parafii w Narwi i dziekanem okręgu narewskiego.

Ks. archimandryta prof. dr hab. Sawa (Hrycuniak)

Urodzony 14 kwietnia 1938 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1957), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1961), Prawosławnego Fakultetu Teologicznego w Belgradzie (doktorat, 1966). W latach 1961-1970 był wykładowcą w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966-1970 dyrektor Kancelarii Metropolity Warszawskiego i całej Polski. W latach 1970-1979 przeor klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. W latach 1974-1979 rektor i wykładowca Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej. W Seminarium prowadził wykłady z teologii dogmatycznej, teologii pasterskiej, homiletyki, języka greckiego, języka łacińskiego, historii Kościoła. Od 1978 r. doktor habilitowany, a od 1990 r. profesor tytularny nauk teologicznych. W 1979 r. wyświęcony na biskupa. Był kolejno: ordynariuszem Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej, ordynariuszem Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej (od 1981). W 1987 r. otrzymał godność arcybiskupa. W 1998 r. został wybrany na Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski. W latach 1999-2013 kierował katedrą Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie kieruje Katedrą Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT.