Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Świadczenia dla studentów

Regulamin świadczeń dla studentów

Poniżej można pobrać wnioski o przyznanie świadczeń, o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego.

Dokumenty należy dostarczyć do 15 października 2019 r. do rektoratu Uczelni.

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł.

Informujemy, że od 1 października 2019 roku wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o następującej  treści: „Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Kwota, o której mowa wynosi 528,00 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w sytuacji, gdy  dochód na jedną osobę w rodzinie jest równy bądź niższy od 528,00 zł, zobowiązany jest załączyć do dokumentów potwierdzających dochody rodziny, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Wzór wniosku do OPS o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny