Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy w PSD

Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy w PSD

Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni należy do grona dwunastu wielkich świąt Cerkwi prawosławnej. Szczególnie uroczyście obchodzone jest ono w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. To święto tutejszej kaplicy, w której na co dzień na wspólnej modlitwie gromadzą się wykładowcy i studenci tej uczelni.

Nabożeństwu całonocnego czuwania w przededniu święta przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Boską Liturgię w dniu święta sprawował Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa. W tym dniu, zgodnie z przyjętą tradycją, zwierzchnik Cerkwi udzielił postrzyżyn lektorskich czterem alumnom Seminarium – Jakubowi Antonowiczowi, Nazarowi Medvedchuk, Mateuszowi Januszewskiemu oraz Jurijowi Bratko.

Podczas Świętej Liturgii homilię wygłosił alumn III roku – Piotr Świderski. Kaznodzieja przybliżył zebranym znaczenie dzisiejszego święta w wymiarze soteriologicznym i sakramentalnym. „Bogurodzica nie tylko została wprowadzona do Świętego Świętych, ale sama stała się tym miejscem z chwilą przyjęcia do swego łona Syna Bożego (…). Zauważmy, że każdy z nas jest przez Boga do tego miejsca zapraszany w sakramencie Eucharystii. Jednak czy umiemy ten dar pielęgnować i wykorzystać w taki sposób, jak czyniła to Najświętsza Bogurodzica? Maria nie zawahała się ani przez chwilę – nawet w obliczu szyderstw czy śmierci Jej jedynego Syna. I my dzisiaj, umocnieni Ciałem i Krwią Chrystusa, możemy na Jej wzór podążać drogą tej niezachwianej miłości do Boga”.

W arcypasterskim słowie wygłoszonym pod koniec Boskiej Liturgii, Metropolita Sawa zawarł wiele pokrzepiających refleksji na temat powołania człowieka do służby Bogu i świętej Cerkwi. Odwołując się do historii święta, Hierarcha podkreślił szczególny udział Najświętszej Bogurodzicy w dziele zbawienia: „Dzisiejsze święto uświadamia nam wielką prawdę wiary. To wypełnienie woli Bożej i licznych proroctw Starego Testamentu. Bóg przygotowuje ludzkość do przyjęcia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Nastąpi ono przy udziale natury ludzkiej. To z tej natury narodzi się Zbawiciel świata. Maria wprowadzona zostaje do świątyni, aby się w niej do tego zadania przygotować”. Zwracając się do studentów i nowo wyświęconych lektorów, Jego Eminencja konkludował: „Wy przebywając w tej świątyni, także przygotowujecie się do służby Bogu. Teologia jest sumą doświadczeń ludzi dojrzałych duchem. A taką dojrzałość można osiągnąć tylko przez modlitwę i przebywanie w świątyni”.

Nabożeństwo zwieńczyły doksologia święta oraz szczególne modlitwy za Jego Eminencję Metropolitę Sawę, Święty Sobór Biskupów, Jego Magnificencję Rektora Seminarium ks. prof. Jerzego Tofiluka, wykładowców, pracowników, wiernych i studentów Seminarium.

lek. R. Szwedowski