Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Ks. archimandryta prof. dr hab. Sawa (Hrycuniak)

Urodzony 14 kwietnia 1938 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1957), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1961), Prawosławnego Fakultetu Teologicznego w Belgradzie (doktorat 1966). W latach 1961-1970 był wykładowcą w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W latach 1966-1970 dyrektor Kancelarii Metropolity Warszawskiego i całej Polski. W latach 1970-1979 przeor klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. W latach 1974-1979 rektor i wykładowca Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej. W Seminarium prowadził wykłady z teologii dogmatycznej, teologii pasterskiej, homiletyki, języka greckiego, języka łacińskiego, historii Kościoła. Od 1978 r. doktor habilitowany, a od 1990 r. profesor tytularny nauk teologicznych. W 1979 wyświęcony na biskupa. Był kolejno: ordynariuszem Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej, ordynariuszem Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej (od 1981 roku). W 1987 r. otrzymał godność arcybiskupa. W roku 1998 został wybrany na Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski. W latach 1999 – 2013 kierował katedrą Teologii Prawosławnej UwB. Obecnie kieruje Katedrą Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT.