Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Uczelnia · Wykładowcy

Wykładowcy obecnie pracujący w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie:

 • Jego Eminencja Metropolita prof. dr hab. Sawa (Hrycuniak)
 • Jego Ekscelencja abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) – ur. 04.08.1974 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1993), Wydziału Teologii Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego (1999). 01.01.1995 r. otrzymał święcenia diakońskie. 10.09.1998 r. złożył śluby zakonne. 15.10.1998 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Jego Światobliwości, Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I. Od 4 maja 1999 r. przeor klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. 03.04.2000 r. podniesiony do godności archimandryty. Dnia 28 stycznia 2007 r. otrzymał święcenia biskupie, mianowany został biskupem siemiatyckim, wikariuszem archidiecezji warszawsko-bielskiej. Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. 16 czerwca 2017r. podniesiony do godności arcybiskupa i wybrany na ordynariusza diecezji wrosławsko-szczecińskiej. Doktor habilitowany teologii (2008), profesor tytularny (2014). Prorektor ChAT, Kierownik Sekcji Prawosławnej i Kierownik Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT. W Seminarium prowadzi zajęcia z duchowości i liturgiki.
 • Ks. prot. dr Artur Aleksiejuk – ur. 28.10.1973 r. w Drohiczynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 października 2006 r. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (1998), Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2000) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2001). Wykładowca teologii moralnej i bioetyki w Katedrze Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT (od 2004), Prawosławnym Seminarium Duchownym (od 2006) i Podyplomowym Studium Teologii Prawosławnej UwB (2007-2012). W latach 2008-2012 członek Komisji Dialogu Teologicznego PRE. Od 2009 r. z błogosławieństwa Świętego Soboru Biskupów PAKP członek Panprawosławnej Komisji ds. Bioetyki. Obecnie pełni posługę duszpasterską w Prawosławnym Punkcie Duszpasterskim pw. św. Grzegorza Peradze w Warszawie.
 • Ks. mitrat mgr Aleksy Andrejuk – ur. 06.02.1961 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1984) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1992). 01.10.1989 r. otrzymał święcenia diakońskie, a 07.10.1989 r. kapłańskie. W 1993 roku ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne przy ChAT. Od 06.09.1989 do 1992 roku był nauczycielem historii, filozofii i języka białoruskiego w seminarium w Jabłecznej. Od 01.08.1998 r. jest wykładowcą ustawu cerkiewnego w PSD. Rzecznik prasowy Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.
 • Mgr Ludmiła Andrejuk – ur. 22.04.1967 r. Absolwentka Katedry Filologii Białoruskiej na Wydziale Rusycystyki i Lingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1991). Od 01.08.1998 r. prowadzi zajęcia z języka białoruskiego.
 • Ks. prot. dr Andrzej Baczyński
 • Dr Olgierd Krzystof Benedyktowicz – ur. 29.07.1948 r. Absolwent Instytutu Psychologii Uniwerstuetu Warszawskiego (1976). Odbywał liczne staże naukowe, m.in. w latach 1983-1985 w Emory University Atlanta (Georgia, USA), w latach 1987-1988 w Pittsburgh Theological Seminary (Pensylvania, USA), w 1991 roku w Brite Divinity School, Texas Christian University, Fort Worth (Texas, USA). W 1998 r. uzyskał tytuł doktora Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest członkiem AAPC (American Association of Pastoral Counselors) i adiunktem w Katedrze Podstawowych Problemów Wychowania w ChAT. W Seminarium pracuje od 1998 r. jako wykładowca psychologii.
 • Mgr Jerzy Betlejko
 • Dr Lilla Busłowska
 • Dr Olga Charkiewicz – ur. 04.03.1954 r. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1978). W 1981 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie filologii rosyjskiej. Doktor nauk humanistycznych Instytutu Pedagogicznego w Kijowie (1978). Ekspert w zakresie awansu zawodowego. Kierownik Studium Języków Obcych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. W Seminarium prowadzi lektorat języka rosyjskiego.
 • Mgr Katarzyna Karpiuk
 • Mgr Mikołaj Kozłowski – ur. 02.01.1946 r. Jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego (1965), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1970), King’s College London (1970-1972) i Instytutu Ekumenicznego w Bossey (1972-1973). W seminarium pracuje od 15 marca 1973 roku. Obecnie wykłada teologię porównawczą.
 • Ks. prot. dr Andrzej Kuźma – ur. 29.09.1967 r. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej (1991). Jest absolwentem Wydziału Teoloogi Prawosławnej Uniwersytetu Św. Sergiusz w Paryżu (1997). Ukończył również Prawosławny Instytut Studiów Wyższych w Chambessy k. Genewy (2001). W Seminarium prowadzi wykłady z patrologii i prawa kościelnego. W latach 2011-2015 był prorektorem seminarium.
 • Ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz
 • Ks. dr Adam Magruk – ur. 01.06.1986 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2008), Wydziału Teologii Narodowego Uniwersytetu w Atenach (2013) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2014). Święcenie kapłańskie przyjął 11.09.2016 r. W seminarium prowadzi zajęcia z katechizmu.
 • Ks. prot. dr Adam Misijuk – ur. 24.05.1973 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1993) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1997). 22.05.1998 roku przyjął święcenia kapłańskie. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Od 1999 roku jest wykładowcą historii Kościoła powszechnego i historii Kościołów autokefalicznych.
 • Ks. mitrat dr Henryk Paprocki – ur. 10.12.1946 r. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1972). W 1978 roku ukończył Instytut św. Sergiusza w Paryżu z tytułem doktora. 14.06.1981 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jest autorem licznych prac z zakresu teologii prawosławnej. Pracuje w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i w Telewizji Polskiej. Jest rzecznikiem prasowym Kościoła Prawosławnego. Od 01.09.1981 roku pracuje w seminarium. Obecnie prowadzi wykłady z teologii zasadniczej i lektorat języka łacińskiego.
 • Ks. prot. dr Tomasz Stempa – ur. 13.02.1982 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (2004) i Wydziału Teologii prawosławnej im. D. Staniloae Uniwersytetu Al. I. Cuza w Jassach (2007). Święcenia kapłańskie przyjął 27 października 2009 r. Obecnie wykłada język cerkiewnosłowiański. Pełni również obowiązki wychowawcy. W latach 2008-2015 pełnił funkcję sekretarza seminarium. Od roku 2015 r. jest prorektorem seminarium i pełni obowiązki dyrektora administracyjnego.
 • Ks. prot. dr Anatol Szymaniuk – ur. 23.03.1959 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1980) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1986). W latach 1986-1991 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Atenach. 24.11.1991 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Obecnie jest proboszczem Parafii Prawosławnej pw. św. Pantelejmona w Białymstoku-Zaściankach. Od 01.09.1998 roku prowadzi lektorat języka greckiego oraz wykłada Pismo Święte Nowego Testamentu.
 • Ks. mitrat prof. dr Jerzy Tofiluk
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – ur. 01.11.1950 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1968) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1977). W 1996 r. uzyskał tytuł doktora teologii. Profesor w Katedrze Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT w Warszawie. Od 2007 r. doktor habilitowany, od 2016 roku profesor tytularny. Pracuje jako dyrygent w parafii św. Jana Klimaka w Warszawie. Prowadzi prawosławne audycje w Polskim Radio. Od 1979 roku jest wykładowcą seminarium początkowo w Jabłecznej, a obecnie w Warszawie. Prowadzi zajęcia ze śpiewu cerkiewnego.
 • Mgr Katarzyna Wnuczko