Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Program studiów

Obecny program nauczania wpisany jest w sześć semestrów nauki w seminarium i wygląda następująco:

Moduł kształcenia ogólnego

 1. Lektorat języka obcego (I) - język rosyjski - 240 godz.
 2. Lektorat języka obcego (II) - język angielski - 120 godz.
 3. Lektorat języka obcego (IIi) - język białoruski/ukraiński - 120 godz.
 4. Historia filozofii - 60 godz.
 5. Logika - 45 godz. 
 6. Metodologia pracy naukowej - 30 godz.
 7. Seminarium dyplomowe - 60 godz.
 8. Wychowanie fizyczne - 60 godz.
 9. Technologie informatyczne - 15 godz.

Moduły kształcenia podstawowego i kierunkowego

Języki biblijne i starożytne

 1. Język grecki - 120 godz.
 2. Język łaciński z elementami kultury antycznej - 120 godz.
 3. Język cerkiewnosłowiański - 180 godz.

Moduł Biblistyki

 1. Pismo Święte Starego Testamentu (Wstęp) - 60 godz.
 2. Pismo Święte Starego Testamentu (Egzegeza) - 120 godz.
 3. Pismo Święte Nowego Testamentu (Wstęp) - 60 godz.
 4. Pismo Święte Nowego Testamentu (Egzegeza) - 120 godz.

Moduł Historii Kościoła

 1. Historia Kościoła Powszechnego - 75 godz.
 2. Historia Kościołów Autokefalicznych - 60 godz.
 3. Historia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - 60 godz.

Moduł Teologii dogmatycznej i moralnej

 1. Katechizm - 75 godz.
 2. Duchowość - 30 godz.
 3. Teologia dogmatyczna - 120 godz.
 4. Patrologia - 120 godz.
 5. Teksty patrystyczne - 30 godz.
 6. Teologia zasadnicza - 60 godz.
 7. Teologia moralna - 120 godz.
 8. Prawo kanoniczne - 60 godz.
 9. Teologia porównawcza z ekumenizmem - 120 godz.

Moduł Teologii praktycznej

 1. Liturgika - 120 godz.
 2. Ustaw cerkiewny - 180 godz.
 3. Teologia pasterska - 120 godz.
 4. Homiletyka - 60 godz.
 5. Śpiew cerkiewny - 180 godz.
 6. Praktyka liturgiczna 

Moduły specjalnościowe - przygotowanie pedagogiczne

Moduł: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

 1. Podstawy psychologii dla nauczycieli - 45 godz.
 2. Podstawy pedagogiki dla nauczycieli - 45 godz.
 3. Pedagogika etapów edukacyjnych - 30 godz.
 4. Psychologia etapów edukacyjnych - 30 godz.
 5. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna - 30 godz.

Moduł: Przygotowanie w zakresie dydaktyki

 1. Podstawy dydaktyki - 30 godz.
 2. Metodyka nauczania religii - 30 godz.
 3. Katechetyka - 60 godz.
 4. Praktyka pedagogiczna - 120 godz.